Tag: รถไฟฟ้าสายสีแดง

November 12, 2019 admin 0 Comments

รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บ้านภาชี – มหาชัย) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายหลักของแผนแม่บทการขนส่งทางรถไฟในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (OTP) มีเส้นทางตามแนวแกนเหนือ – ใต้ / ตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟสายสีแดงเข้มมีแผนทั้งหมด 114.3 กม. 36 สถานีเป็นเส้นทางหลักในสายเหนือ – ใต้ ตามแนวทางการรถไฟเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อมต่อชานเมืองทางตอนเหนือ (เขตดอนเมืองรังสิตปทุมธานีอยุธยา) และชานเมืองทางใต้…